Panustame vastutustundlikumatesse portfellidesse ja rahastusotsustesse

Rahal on võim määrata prioriteete, millest ühiskond oma arengus lähtub. Seetõttu on oluline, et finantsasutused arvestaksid investeerimis- ja finantseerimisotsustes keskkondliku ja sotsiaalse heaoluga. Estwatch töötab selle nimel, et Eesti finantsasutused oleksid oma tegevustes vastutustundlikud.

Finantsvaldkonnas me:

  1. Uurime mil määral Eesti finantsasutused arvestavad oma tegevustes keskkondlike ja sotsiaalsete teguritega.
    Kaasame erinevaid sidusrühmasid, et toetada Eesti finantsasutuste muutumist vastutustundlikumaks.
  2. Tõstame teadlikkust Eesti finantsasutuste tegevuste sotsiaalsetest ja keskkondlikest ohtudest ning nende maandamisest.
  3. Toetume rahvusvaheliselt tunnustatud praktikatele ja normidele ning kasutame uuringut kui tööriista, millega süsteemi muuta – kasvatada läbipaistvust, soodustada avalikku arutelu ning suunata majanduskeskkonda olema kestlikum.

Uuringud ja tegevused

Uuring: vastutustundlikkus Eesti panganduses 2021 ➜

Eesti pankade äritegevuse vastutustundlikkuse
hindamine ja võrdlus, arvestades sh aasta jooksul toimunud arenguid.

Uuring: vastutustundlikkus Eesti panganduses 2020 ➜

Eesti pankade äritegevuse vastutustundlikkuse
hindamine ja võrdlus

Uuring: Eesti pensionifondide roll kliimamuutuse võimendamisel ja pidurdamisel (2019) ➜

Mõju

Finantsvaldkonnas oleme panustanud järgnevatesse arengutesse:

Teema esmakordne tõstatamine

Estwatchi 2019. aasta uuring Eesti pensionifondide vastutustundlikkusest tõstatas avalikkuses esimest korda küsimuse, mis roll on finantsasutustel kliimamuutuses. Fondihaldurid võtsid ka esimest korda avalikult seisukoha oma tegevuse vastutustundlikkusest.

Vastutustundlikkuse eeskirjade arendamine

Eesti suuremad pangad on loonud ja täiendanud vastutustundlikkusega seotud eeskirju ja protsesse, mis on võimaldanud neil oma tegevuses kestlikkusele rohkem rõhku pöörata. Vajadust eeskirjade parendamise järele on tõstatatud ka Estwatchi uuringutes.

Läbipaistvuse suurendamine

Finantsasutused on Estwatchi uuringute käigus avaldanud vastutustundlikkusega seotud eeskirju ja protsesse, mis varem olid organisatsioonisiseseks kasutamiseks. Seekaudu on pangad suurendanud oma tegevuste läbipaistvust ka klientidele ja kodanikele.

Finantsasutustes laiema muutuse nügimine

Kui 2019. aastal kinnitasid Eesti suuremad pangad, et tegelevad vastutustundlikkusega kas ebapiisavalt või üldse mitte, siis 2021. aastal on nad konsensusel, et kliimamuutus ja teised keskkondlikud ja sotsiaalsed tegurid ohustavad ka finantstulemusi ning et seepärast tuleb nendega tegeleda.

Kestlikumate finantstoodete pakkumine

Finantsasutused on turule toonud aina rohkem vastutustundlikke finantstooteid ning võtnud teisi samme rohelise tegevuskava loomisel, viidates oma arengutes mh Estwatchi uuringutele.

Kajastused