Estwatch / Meist / Miks me teeme?

Estwatchi eesmärk on täita riikide sageli ebapiisavalt täidetud funktsiooni kontrollida, et ettevõtete majandustegevus ei kahjustaks kasumlikkuse kasvatamisel keskkonda, rikuks inimõigusi ega ohustaks ühiskonda laiemalt. Võimestame kodanikke, era- ja avalikku sektorit ennetama ning maandama Eesti organisatsioonide majandustegevusest tulenevaid riske ja kahjusid Eestist kaugemal, sh tarneahelate alguses.

Igal tootel on mõju

Iga toote tarnimisel ja tarbimisel on sotsiaalne ja keskkondlik mõju tarneahela alguses olevatele kogukondadele, kus see on toodetud ja mis asuvad sageli majanduslikult halvemal järjel olevates riikides ja piirkondades. Mõju võib olla positiivne, näiteks töökohtade loomise näol, aga samas on see sageli negatiivne. Näiteks võivad ettevõtted proovida kasumit maksimeerida kogukondi ümbritseva elukeskkonna heaolu eirates ja seda kahjustades.

Eesti tarbijad panustavad ebaõiglusesse

Arvukad uuringud on tuvastanud süsteemseid inim- ja töölisõiguste rikkumisi, kuhu panustavad ka Eesti ja Euroopa ettevõtted ja kodanikud (1, 2). Näiteid saab tuua alates ebainimlikest töötingimustest kaevandustes, tekstiili- ja toidutööstuses kuni põliselanike metsade ja maade äravõtmiseni, et saada ligipääs maavaradele, millest toota nutitelefone, päikesepaneele, kütust ja muid igapäevaselt kasutatavaid tooteid.

Vastutus üldise heaolu ees on lükatud riikidelt ettevõtetele

Negatiivsete mõjude maandamise ehk laiema heaolu eest peaks vastavate poliitikate, seaduste ja regulatsioonidega vastutama avalik sektor. Riigid on aga viimastel aastakümnetel kaubavahetuse globaliseerimise ja majandussüsteemide liberaliseerimise käigus andnud suurettevõtetele endile vastutuse tagada oma vastutustundlikkus.

Vastutus erasektoril ei toimi

Samas tõdeb teaduskirjandus, et vastutuse panemine erasektorile pole viinud tarneahelates inim- ja töölisõiguste tagamise ning keskkondlike standardite järgimiseni. Seda eriti arengumaades, kus toimub suur osa maavarade hankimisest ja tootmisest, aga kus seadusandlus ja poliitiline võimekus ning tahe riskide maandamiseks on nõrgem.

Estwatch täidab teiste poolt täitmata valvekoera rolli

Estwatchi eesmärk on täita riikide sageli ebapiisavalt täidetud funktsiooni kontrollida, et ettevõtete majandustegevus ei kahjustaks kasumlikkuse kasvatamisel keskkonda, rikuks inimõigusi ega ohustaks ühiskonda laiemalt. Võimestame kodanikke, era- ja avalikku sektorit ennetama ning maandama Eesti organisatsioonide majandustegevusest tulenevaid riske ja kahjusid Eestist kaugemal, sh tarneahelate alguses.