Estwatch / Meist / Mida me teeme?

Edendame õiglast, läbipaistvat ja kestlikku majandussüsteemi, uurides ja tuues esile ettevõtete ja avalike asutuste majandustegevuse mõju keskkonnale ja ühiskonnale. Keskendume kolmele tegevusele: uurimine, kommunikatsioon ja huvikaitse.

Uurimine

Disainime ja viime läbi uuringuid ettevõtete ja avalike asutuste majandustegevuse vastutustundlikkusest.

Uuringuprotsess hõlmab reeglina uuringuplaani loomist, kirjutuslauauuringu läbiviimist, andmete kogumist ja analüüsimist, uuringuraporti kirjutamist, raporti avaldamist ja järeltegevusi ning uuringu mõju hindamist.

Uuringute fookus sõltub teemast, aga võib hõlmata näiteks projektide rahastajate, kapitali kasutamise, erasektori eeskirjade, avalike regulatsioonide, väärtusahelate ning laiemalt turu analüüsi. Täpsemalt on kirjas allpool.

Kommunikatsioon

Toome uuringutulemused kodanike ja teiste huvipoolteni, et tõsta teadlikkust, soodustada avalikku arutelu ning kasvatada nõudlust vastutustundlikumate praktikate järele.
 
Teadlikkuse kasvatamiseks ja arutelu soodustamiseks kasutame nii avalikke meediaväljaandeid kui ka enda ja võrgustike ning partnerite sotsiaalmeediat, uudiskirju ja teisi kommunikatsioonikanaleid.

Huvikaitse

Oleme ettevõtete ja laiemat majanduskeskkonda mõjutavate osapooltega dialoogis, et võimestada neid vastutustundlikkust edendama.
 
Huvikaitsetegevus hõlmab suhtlust ja koostööd ettevõtete, avalike asutuste, poliitikakujundajate, järelevalveasutuste, kodanikuühenduste ja teiste sidusrühmadega.

Huvikaitsetegevus tugineb uuringutele ja Estwatchi eesmärgile edendada rahvusvahelistes väärtusahelates õiglust, läbipaistvust ja kestlikkust.

Uuringuteemad

Keskendume uuringutes vastutustundliku majanduskeskkonna erinevatele tahkudele. Sõltuvalt teemast ja probleemipüstitusest võivad analüüsid hõlmata näiteks järgnevat:

Rahastajad

Kuidas ettevõtted rahastavad oma tegevust ja laienemisplaane? Kes on erinevad rahastajad? Kuidas kasutada rahastajate mõjuvõimu, et suunata ettevõtteid vastutustundlikumaks?

Investeeringud

Kuidas ettevõtted oma kapitali kasutavad? Sh investeeringud tehnoloogiatesse, tegevusvaldkondadesse, geograafilisse jaotusesse ja väärtusahelatesse laiemalt.

Erasektori eeskirjad

Mil määral ühtivad ettevõtete ja organisatsioonide hankepoliitika, investeerimispoliitika ja teised eeskirjad ja tegevused rahvusvaheliselt tunnustatud keskkondlike ja sotsiaalsete standarditega? Mida peaks tegema tõhusamalt?

Tarne- ja väärtusahelad & turg

Mis ettevõtted tegutsevad konkreetsetel turgudel? Kes on tarne- ja väärtusahelates peamised tarnijad ja ostjad? Kuidas leiavad kaubad tee rahvusvahelistest tarneahelate kaudu tootmisriikidest jaekaubandusse? Millised on turul olevad võimusuhted? Kui suur on ettevõtete mõju investeeringutele, tööhõivele ja kestlikkusele?

Avalikud regulatsioonid ja poliitika

Tururegulatsioonide, tööstusarengu ja innovatsiooniga seotud poliitikasuundade analüüsimine erinevates majandussektorites.