Pakume uurimis- ja nõustamisteenust, et toetada ettevõtete ja poliitikate negatiivse mõju mõistmist, ennetamist, vältimist ja minimeerimist.

 

Estwatch / Teenused

Tugineme rahvusvaheliselt tunnustatud parimatele praktikatele ja meetoditele ning meeskonna aastatepikkusele kogemusele, et uurida ja toetada jätkusuutlikkust erinevates valdkondades. Keskendume muuhulgas rahastajatele ja investeeringutele, väärtusahelatele ja turule, ettevõtete sisemistele eeskirjadele ja avalikele regulatsioonidele. 

Pühendume mitte pelgalt kohustuslike aruandluslinnukeste täitmisele, aga ettevõtete ja poliitikate reaalsete jätkusuutlikkusega seotud riskide ja kahjude vähendamisele terves väärtusahelas. Viimane hõlmab nii ettevõtte otseseid kui ka kaudsemaid mõjusid, nt tarnitud toorme eetilisus või toetavad tegevused, sh reklaam, kindlustus ja juriidiline abi.

Tunnustatud mudelid ja meetodid

Tugineme rahvusvaheliselt tunnustatud valdkonnaülestele raamistikele, sektorispetsiifilistele parimatele praktikatele ning rahvusvaheliselt kasutatud meetoditele.

Valdkonnaülestest raamistikest töötame ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtete ning OECD hargmaiste ettevõtete suuniste suunas. Sektorispetsiifilised raamistikud sõltuvad valdkonnast: näiteks rahanduses hõlmavad need nii Euroopa Liidu tasandi seadusandlust, ÜRO vastavaid suuniseid kui ka valdkonnaspetsifilisi parimaid tavasid.  Meetodid sõltuvad vajadusest, aga võivad hõlmata väärtusahela ja selle kestlikkuse kaardistamist, keskkondliku ja sotsiaalse mõju hindamist ning strateegia- ja juhtimisprotsesside loomet.

Meeskonna aastatepikkune kogemus

Oleme Estwatchi meeskonnas ja partneritega aastatega viinud uuringuid ja huvikaitsetegevusi läbi erinevates valdkondades. Muuhulgas oleme uurinud, mil määral vastab finantsasutuste ja toidupoekettide hoolsuskontroll kestlikkuse ja vastutustundlikkuse kontekstis rahvusvaheliselt tunnustatud parimatele tavadele. Keskkonnavaldkonnas analüüsisime koos Eestimaa Looduse Fondiga raiesurve muutust kaitsealustele metsadele.

Lisaks on meeskonnal arvukalt kogemusi erinevates organisatsioonides ja sektorites, sh Euroopa Komisjon, Saksamaa arengukoostöö institutsioon GIZ, CEE Bankwatch, Eestimaa Looduse Fond, Eestimaa Roheline Liikumine jpt.

Näited teenustest

 • Vastutustundliku investeerimise eeskirjade võrdlusuuring: pankade ja investorite vastutustundliku investeerimise ja krediidipoliitika hindamine ning võrdlemine rahvusvaheliselt tunnustatud standardite ja parimate praktikate alusel.
 • Portfelli analüüs: finantsasutuste portfelli analüüs ja seotus erinevate ESG riskidega investeeringute kaudu.
 • Regulatsioonide analüüs: finantssektori regulatiivsete arengute analüüsiimne ja jätkusuutlikkuse kriteeriumite võimaluste hindamine.
 • Strateegiline nõustamine investoritele: nõustamine, kuidas vältida jätkusuutlikkuse riskide tekkimist, maksimeerida oma panust kestlikkusse arengusse ja parendada oma sisemisi eeskirju vastavalt strateegiale.
 • Ettevõtete võrdlusuuring: sektori ettevõtete võrdlemine nii finants- kui ka jätkusuutlikkuse näitajate alusel, et kaardistada parimad tavad ning leida rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele tuginedes arenguvõimalusi.
 • Ettevõtete sotsiaalse vastutuse uuringud: hindamine, kas ettevõtted järgivad jätkusuutlikkuse standardeid, näiteks seoses töötajate õiguste, ressursside haldamise ja bioloogilise mitmekesisuse mõjuga.
 • ESG riskide analüüs: ettevõtluskeskkonnas ESG-riskidega seotud finantsmõjude hindamine, nt riikide, tarnijate ja rahastajate rangemad eeskirjad ja regulatsioonid.
 • Strateegiline nõustamine ettevõtetele: nõustamine ettevõtete sotsiaalse vastutuse ja jätkusuutlikkuse eeskirjade, riskijuhtimise, hangete ja inimõigustega seotud hoolsuskohustuse tavadega seotud sidusrühmade puhul rahvusvahelistes tarneahelates.
 • Tarneahela kaardistamine: rahvusvaheliste tarneahelate sidusrühmade kaardistamine ja kaubandussuhete derineerimine, et analüüsida võimusuhteid ahelas.
 • Turuanalüüs: turgude ja sektorite vertikaalse ja horisontaalse integratsiooni tasemete analüüs, et hinnata ettevõtete mõju investeeringutele, tööhõivele ja jätkusuutlikkusele.
 • Lobitöö uurimine: lobitöös ja avaliku poliitika kujundamises osalevate (ettevõtete) osalejate võimu kaardistamine.
 • Poliitikaanalüüs: õigus- ja poliitikaanalüüs rahvusvahelistes inimõiguste küsimustes, nagu maade hõivamine, pagulased ja relvastatud konfliktid.

Oleme avatud koostööks:

 • vabaühenduste ja mõttekodadega, et toetada praktiliste uuringute ja strateegiliste huvikaitsetegevustega,
 • ettevõtetega, et toetada äritegevuse mõju mõistmist väärtusahela kontekstis ja jätkusuutlikkuse eesmärkide seadmist ja saavutamist, ja
 • avalike asutustega, et panustada läbimõeldud ja avalikust huvist lähtuvasse poliitikakujundamisse.

Huvi korral võtke ühendust — kohandame oma lähenemist ja metoodikat alati vastavalt klientide ja koostööpartnerite vajadusele.

Teenus on mittetulunduslik ja saadud tulud toetavad sihtotstarbeliselt Estwatchi missiooni edendada õiglast, läbipaistvat ja kestlikku majandussüsteemi.

Tunnustatud mudelid ja meetodid

Tugineme rahvusvaheliselt tunnustatud valdkonnaülestele raamistikele, sektorispetsiifilistele parimatele praktikatele ning rahvusvaheliselt kasutatud meetoditele.

Valdkonnaülestest raamistikest töötame ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtete ning OECD hargmaiste ettevõtete suuniste suunas. Sektorispetsiifilised raamistikud sõltuvad valdkonnast: näiteks rahanduses hõlmavad need nii Euroopa Liidu tasandi seadusandlust, ÜRO vastavaid suuniseid kui ka valdkonnaspetsifilisi parimaid tavasid.  Meetodid sõltuvad vajadusest, aga võivad hõlmata väärtusahela ja selle kestlikkuse kaardistamist, keskkondliku ja sotsiaalse mõju hindamist ning strateegia- ja juhtimisprotsesside loomet.

Meeskonna aastatepikkune kogemus

Oleme Estwatchi meeskonnas ja partneritega aastatega viinud uuringuid ja huvikaitsetegevusi läbi erinevates valdkondades. Muuhulgas oleme uurinud, mil määral vastab finantsasutuste ja toidupoekettide hoolsuskontroll kestlikkuse ja vastutustundlikkuse kontekstis rahvusvaheliselt tunnustatud parimatele tavadele. Keskkonnavaldkonnas analüüsisime koos Eestimaa Looduse Fondiga raiesurve muutust kaitsealustele metsadele.

Lisaks on meeskonnal arvukalt kogemusi erinevates organisatsioonides ja sektorites, sh Euroopa Komisjon, Saksamaa arengukoostöö institutsioon GIZ, CEE Bankwatch, Eestimaa Looduse Fond, Eestimaa Roheline Liikumine jpt.