Estwatch on oma eesmärgiseadmises, otsustes ja tegevuses avalikes huvides tegutsev ja sõltumatu ning hoidub sattumast rahastuse, kokkulepete või teiste põhjuste tõttu erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla.

Rahastusmudel

Meie rahastusmudel koosneb kolmest allikast: projektirahastus, strateegilised rahastajad ja annetused.
 
Organisatsiooni arendamist ja sisutöö tegemist oleme toetanud ka tiimiliikmete vabatahtlikult panustatud energiaga.

Senised toetused

Allpool on välja toodud Estwatchi seni peamised toetused.

Projekti nimi: Õiglane toidulaud: inimõiguste toetamine ja kliimamuutuse pidurdamine toidupoodide tarneahelates

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on Eesti toidupoodide tarneahelate vastutustundlikkuse kasvatamise kaudu suurendada Eesti ühiskonna toetust inimõigustele, võrdsele kohtlemisele ja keskkonnahoiule.​ Antud eesmärgi saavutamiseks viib Estwatch läbi kaks uuringut toidupoodide tarneahelate vastutustundlikkusest, misjärel suurendatakse koostöös Mondoga kodanike teadlikkust ja kaasatust tegema vastutustundlikumaid tarbimisotsuseid, võimestatakse kodanikuühendusi seisma tugevamalt inimõiguste ja keskkonna eest ning suunatakse dialoogi ja avaliku arutelu kaudu uuritavaid ettevõtteid olema vastutustundlikumad.

Toetussumma: 49 027,48 eurot

Toetusperiood: 04/2021-12/2022

Rahastaja: Aktiivsete Kodanike Fond (ACF) - Islandi, Lichtensteini ja Norra valitsused

Projekti ja sellega seotud tegevuste ja tulemuste kohta saab täpsemalt lugeda selle alalehelt.

Projekti nimi: Estwatchi finantsvõimekuse kasvatamine ning jätkusuutliku rahastusmudeli loomine

Projekti eesmärk: Projekti lõpuks on välja arendatud Estwatchi finantsvõimekuse kasvatamiseks vajalikud pädevused ja vahendid, saadud uuringute läbiviimiseks ning organisatsiooni juhtimiseks rahastus ja loodud finantsvõimekuse kasvatamist toetav rahastusmudel, mis tagab organisatsiooni toimimise jätkusuutlikkuse.

Toetussumma: 19 995,64 eurot

Toetusperiood: 12/2020-05/2022

Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti nimi: Kodanikualgatuse Estwatch jätkusuutlik tegevuskava vastutustundlikuma finantssektori kujundamisel

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on organisatsiooni senist tegevust analüüsides ja arenguvajadusi kaardistades välja töötada strateegiline toimimismudel ning jätkusuutlik tegevuskava organisatsiooni esimese fookusvaldkonna – finantssüsteemi läbipaistvuse ja vastutustundlikkuse suurendamine – eesmärkide täitmiseks.

Toetussumma: 4000 eurot

Toetusperiood: 04/2020-10/2020

Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Rahastusmudel

Meie tegevus on rahastatud kolmest allikast: projektirahastus, strateegilised rahastajad ja annetused. Organisatsiooni arendamist ja sisutöö tegemist oleme toetanud ka tiimiliikmete vabatahtlikult panustatud energiaga.

Projektirahastus

Valdavalt rahvusvahelised

Strateegilised rahastajad

Annetused