Estwatch / Teemad / Rahandus / Uuring: Vastutustundlikkus Eesti panganduses 2021

Kokkuvõte

Kontekst: Pankadel ja finantsasutustel on oluline roll kliimamuutuse pidurdamisel ja kestliku arengu tagamisel, kuna nende finantsotsused võimendavad rahastatavate algatuste ja protsesside mõju keskkonnale ja ühiskonnale. Lisaks mõjutavad kestlikkusega seotud ohud – keskkondlikud, sotsiaalsed ja juhtimisega seotud riskid ehk ESG riskid – finantsriske ja kasumlikkust, mistõttu tuleb nendega ka seadusest tulenevalt riskijuhtimises arvestada.

Uuringu eesmärk: Hinnata ja võrrelda Eesti pankasid vastavalt sellele, kas ja kuidas nad finantsotsustes ESG riske haldavad ja kestlikku arengusse panustavad. Antud eesmärgi täitmiseks hinnati pankade arengut vastutustundlikkuse osas perioodil 2020–2021, tuginedes 2020. aasta algul avaldatud Estwatchi analoogsele uuringule.

Metoodika: Uuring keskendub Eesti neljale suuremale universaalpangale – LHV, Luminor, SEB ja Swedbank – ning nende tütarettevõtetele ja tugineb kestliku panganduse raamistikule, mille on algselt välja töötanud Maailma Looduse Fond (WWF) ning mis on kohandatud Eesti konteksti. Hinnatud on 11 indikaatorit ja 79 küsimust, mis kuuluvad kuude üksteist täiendavasse valdkonda: eesmärk, eeskirjad, protsessid, personal, tooted ja portfell. Hindamisel on arvestatud vaid neid vastuseid, mida on tõendatud allikatega, mis on avalikult kättesaadavad, esitatud eesti keeles ja mis näitavad allika ulatust (nt ühes tootes, portfellis, tütarettevõttes või grupitasandil) ning seost panga protsesside ja portfellidega Eestis. Hindamisprotsess koosnes kolmest osast: esmase hindamise läbiviimine, pankadelt tagasiside küsimine ja tulemuste koondamine.

Tulemused: Kui aasta varem eirasid kaks uuritavat panka neljast oma äritegevuses ESG riske pea täielikult, siis 2020. aasta lõpuks on kõik neli uuritavat panka vastutustundlikkuse edendamisse oluliselt panustanud. Näiteks on igal uuritud pangal eeskirjad ja protsessid vastutustundlike finantsotsuste tegemiseks, turule on lisandunud keskkonnasäästlikumaid finantstooteid ning pangad on ka ise üha enam tarbijate teadlikkust vastutustundlikkuse osas kasvatanud. Küll aga ilmestavad tulemused, et pangad saaksid ESG riske hallata sisukamalt ja läbipaistvamalt. Täpsemalt saab lugeda uuringust.

Alumisel graafikul on välja toodud pankade võrdlus summaarselt 79 uuritud küsimuse lõikes, võrreldes 2020. aasta tulemust 2021. aasta tulemusega. Detailne küsimuste- ja valdkondadespetsiifiline võrdlus on visualiseeritud uuringus.

 

Rahastaja: Uuring on teostatud Estwatchi tiimiliikmete enda ressurssidega.

Väljundid ja tulemused

Uuringu avaldamine

Uuringuga seotud meediakajastused

Uuringutulemusi on tutvustatud mh järgnevatele osapooltele
 
  • Keskkonnaministeerium
  • Eesti Pangaliidu jätkusuutliku panganduse toimkond
Tulemused ja mõju
  • Uuringu ja Estwatchi rahanduse valdkonnas tehtud töö panus ja mõju on täpsemalt kirjeldatud Rahanduse alalehel.

Väljundid ja tulemused

Peamised failid:

Uuringuga seotud meediakajastused:

Uuringutulemusi on tutvustatud kohtumistel muuhulgas järgnevatele osapooltele:
  • Keskkonnaministeerium,
  • Eesti Pangaliidu jätkusuutliku panganduse toimkond.

Uuringu ja Estwatchi rahanduse valdkonnas tehtud töö panus ja mõju on täpsemalt kirjeldatud Rahanduse alalehel.