Estwatch / Töökuulutus: vastutustundliku ettevõtluse spetsialist toidutööstuse tarneahelate vallas

ORGANISATSIOONIST

Estwatch on kodanikuühendus, mis edendab õiglast, läbipaistvat ja kestlikku majandussüsteemi, uurides ja tuues esile ettevõtete ja avalike asutuste majandustegevuse mõju keskkonnale ja ühiskonnale. Võimestame kodanikke, era- ja avalikku sektorit ennetama ning maandama Eesti organisatsioonide majandustegevusest tulenevaid riske ja kahjusid Eestis ja kaugemal, sh tarne- ja väärtusahelate alguses. 

POSITSIOON

Otsime oma kollektiivi osakoormusega vastutustundliku ettevõtluse spetsialisti, kes aitaks läbi viia uuringuid ja huvikaitsetegevusi ning nügiks Eesti toidutööstust senisest enam oma tarneahelates pöörama rõhku keskkonna hoidmisele ja inimõiguste järgimisele.

Vastutustundliku ettevõtluse spetsialist saab 1) vedada eest uuringutegevust toidutööstuse tarneahelate vastutustundlikkuse hindamiseks, 2) tõsta teadlikkust, soodustada avalikku arutelu ning kasvatada nõudlust vastutustundlikumate praktikate järele, ning 3) olla dialoogis ja luua ning hoida partnerlusi erasektori, avaliku sektori ja kodanikuühiskonna esindajatega, et võimestada neid vastutustundlikkust edendama. Täpsemalt on spetsialisti roll:

 • Uuringutegevuse eestvedamine toidutööstuse tarneahelate vastutustundlikkusest. Toetudes mh Estwatchi esimesele uuringule antud vallas (avaldamine veebruar 2022), ühe uuringu/analüüsi algusest lõpuni läbiviimine, sh uuringuplaani loomine, sisuline läbiviimine ja analüüs, uuringuraporti kirjutamine ja uuringu avaldamisega seotud tegevuste planeerimine ning elluviimine. Vastavalt võimalustele ja vajadustele teiste uuringutegevuste initsieerimine ja toetamine.
 • Huvikaitsetegevuste planeerimine ja elluviimine. Varem läbiviidud ja läbiviidavate analüüside ja uuringute esitlemine erinevatele sihtgruppidele ning ettevõtete ja teiste osapooltega strateegiliselt ja konstruktiivselt lävimine. Partnerluste loomine ja hoidmine ettevõtete, kodanikuühenduste, meedia, ametiühingute, avaliku sektori ja teiste seotud osapooltega.
 • Kommunikatsioonitegevuste toetamine. Organisatsiooni esindamine, kirjalike materjalide väljatöötamine, näiteks juhtumianalüüsid ja arvamusartiklid. Kommunikatsioonitiimi toetamine Estwatchi kanalitesse sisu loomisel (sotsiaalmeedia, uudiskiri).
 • Mõju hindamine, administratiivsed tegevused ja jätkusuutlikkuse tagamine. Uuringu- ja huvikaitsetegevuste mõju hindamine, sh kavandatud tegevuste läbiviimise ja tulemuste saavutamise monitoorimine. Lähedane koostöö tiimiga, eeskätt projektijuhi ja toetava uurija ning kommunikatsioonijuhiga. Võimalusel uuringusuuna jätkusuutlikkuse tagamine, mh lisarahastuse leidmise toetamine.

OOTUSED KANDIDAADILE

 • Tahe ja pühendumus töötada keskkonnakaitse ja inim- ning tööõiguste vallas. Arusaam ja visioon keskkondlikust, sotsiaalsest ja majanduslikust õiglusest ettevõtluses ning maailmamajanduses. Kasuks tuleb varasem kogemus selles valdkonnas projektide elluviimise, uuringute läbiviimise või huvikaitsetööga. 
 • Uurimis- ja analüüsioskus. Varasem kogemus uurimistööde või analüüside läbiviimisel, eelistatavalt positsiooniga seotud valdkonnas. Oskus otsida ja tuvastada asjakohast teavet, oskus koguda andmeid süsteemselt, detailselt ja täpselt ning võime uuringutulemusi kompaktselt sünteesida.
 • Iseseisvus, initsiatiivikus ja organisatoorsed oskused. Motiveeritus ja võimekus töötada iseseisvalt, tõhusalt ja metoodiliselt eesmärkide saavutamise nimel. Prioriteetide seadmise oskus. Meeskonnatöö oskus, kasuks tuleb varasem kogemus projektidega. Valmidus töötada täielikult kaugtöö vormis.
 • Suhtlemisoskus. Kõrgel tasemel eesti ja inglise keele oskus. Eneseväljendamise oskus nii kõnes kui ka kirjas. Hea kirjutamisoskus ja võime haarata, analüüsida, kokku võtta ja presenteerida kompleksset informatsiooni välistele sihtrühmadele.
 • Pädevus luua partnerlusi ja koalitsioone ning teha koostööd erinevate partneritega Eestis ja kaugemal.

TÖÖTINGIMUSED JA EDUKALE KANDIDAADILE PAKUTAV

 • Võimalus seista keskkonnakaitse ja inimõiguste eest ning olla teerajaja Eestis seni vähe tähelepanu saanud valdkonnas. 
 • Pädev, kogemustega meeskond, kes toetab spetsialisti kõikides tegevustes ja etappides.
 • Osakoormus: keskmiselt 0.4 ehk ca 16 töötundi nädalas (lisarahastust kaasates on võimalik koormust suurendada).
 • Palk: ~1700 eurot / bruto (täisajale taandatuna).
 • Tööleping esialgu kuni 2022. aasta lõpuni (edasi sõltuvalt rahastusest).
 • Töö paik: paindlik, valdavalt kaugtöö.
 • Tööle asumise aeg: märtsi esimene pool.

Tööle kandideerimiseks saada oma CV koos nimekirja või näidetega varasematest kirjutistest/publikatsioonidest Kadri Orgile meiliaadressil kadri@estwatch.ee hiljemalt 18. veebruaril 2022. Küsimuste korral kirjuta julgelt samale aadressile. 

Rohkem infot projektist: https://www.estwatch.ee/teemad/tarneahelad/toit/.