Projektid ja rahastus

Põhimõte

Estwatch on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses avalikes huvides tegutsev ja sõltumatu ning hoidub sattumast rahastuse, kokkulepete või teiste põhjuste tõttu erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla.

Estwatchi tegevus on seni tuginenud valdavalt organisatsiooni liikmete omafinantseeringule ja vabatahtlikult panustatud energiale. Lisaks on Estwatch saanud toetust järgnevatest allikatest:

Projekti nimi: Õiglane toidulaud: inimõiguste toetamine ja kliimamuutuse pidurdamine toidupoodide tarneahelates
Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on Eesti toidupoodide tarneahelate vastutustundlikkuse kasvatamise kaudu suurendada Eesti ühiskonna toetust inimõigustele, võrdsele kohtlemisele ja keskkonnahoiule.​ Antud eesmärgi saavutamiseks viib Estwatch läbi kaks uuringut toidupoodide tarneahelate vastutustundlikkusest, misjärel suurendatakse koostöös Mondoga kodanike teadlikkust ja kaasatust tegema vastutustundlikumaid tarbimisotsuseid, võimestatakse kodanikuühendusi seisma tugevamalt inimõiguste ja keskkonna eest ning suunatakse dialoogi ja avaliku arutelu kaudu uuritavaid ettevõtteid olema vastutustundlikumad.
Toetussumma: 49 027,48 eurot
Toetusperiood: 04/2021-12/2022
Rahastaja: Aktiivsete Kodanike Fond (ACF)
 

Projekti nimi: Estwatchi finantsvõimekuse kasvatamine ning jätkusuutliku rahastusmudeli loomine
Projekti eesmärk: Projekti lõpuks on välja arendatud Estwatchi finantsvõimekuse kasvatamiseks vajalikud pädevused ja vahendid, saadud uuringute läbiviimiseks ning organisatsiooni juhtimiseks rahastus ja loodud finantsvõimekuse kasvatamist toetav rahastusmudel, mis tagab organisatsiooni toimimise jätkusuutlikkuse.
Toetussumma: 19 995,64 eurot
Toetusperiood: 12/2020-05/2022
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital
 

Projekti nimi: Kodanikualgatuse Estwatch jätkusuutlik tegevuskava vastutustundlikuma finantssektori kujundamisel
Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on organisatsiooni senist tegevust analüüsides ja arenguvajadusi kaardistades välja töötada strateegiline toimimismudel ning jätkusuutlik tegevuskava organisatsiooni esimese fookusvaldkonna – finantssüsteemi läbipaistvuse ja vastutustundlikkuse suurendamine – eesmärkide täitmiseks.
Toetussumma: 4000 eurot
Toetusperiood: 04/2020-10/2020
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital
 

Toeta Estwatchi

Panusta õiglasemasse, läbipaistvamasse ja kestlikumasse majandussüsteemi.