Pankade vastutustundlikkuse võrdlustabel

Panga vastutustundlikkuse analüüs: Swedbank

Panga vastutustundlikkuse tulemus:

21%

2019. detsembri seisuga teadvustab Swedbank üksnes ühes oma tütarettevõttes – Swedbank Investeerimisfondid AS (SIF), mis haldab panga pensionifonde – jätkusuutlikkusega seotud riskidega tegelemise olulisust ning kirjeldab oma seisukohti vastutustundliku panganduse osas.

Swedbank on grupitasandil liitunud näiteks ÜRO Vastutustundliku Panganduse Printsiipidega, kuid puuduvad allikad, mis kinnitaks, kuidas rakendatakse printsiipe Eesti turul. Kohalikul tasandil on Swedbank näidanud, et suhtleb investeeritavate projektide ja ettevõtetega vastutustundlikkusega seotud riskide osas vaid mõnes portfellis. Küll aga pole Swedbank näidanud, et oleks vastutustundliku panganduse vallas suhelnud kodanikuühenduste ega avalike asutustega.

Swedbankil on põhjalikum vastutustundlike investeeringute eeskiri üksnes tütarettevõttes SIF, mis katab teemasid nagu kliimamuutus, tööstandardid ja inimõigused.

Swedbanki tütarettevõtte SIFi vastutustundlike investeeringute eeskirjas on kirjeldatud, kuidas finantsasutus välistab erinevaid investeerimisvõimalusi teatud vastutustundlikkuse kriteeriumite alusel. Lisaks on välja toodud, et SIF analüüsib oma finantsotsustes vastutustundlikkuse riske ka kvantitatiivselt ning jälgib investeerides projektide, ettevõtete ja fondide vastutustundlikkuse riske. Küll aga ei avalikusta SIF, kust saab andmeid vastutustundlikkuse kohta, mis tööriistu või meetodeid antud analüüsiks kasutatakse või kas finantsasutus on määranud vastutustundlikkuse riskide tulemuslikkuse hindamiseks teatud mõõdikud. Sestap tõstatub küsimus, kas ja kui tõhusalt rakendab SIF oma vastutustundlike investeeringute eeskirju praktikas.

SIFi eeskiri kirjeldab, mis vastustundlikkusega seotud ootused on finantsasutusel investeeritavatele projektidele ja ettevõtetele, missuguseid meetmeid kasutatakse ootustele mittevastamisel ning kuidas tehakse laiemat koostööd investeeritavatega nende vastutustundlikkuse riskide maandamiseks. Lisaks on SIFi eeskirjas öeldud, kuidas hääletatakse ettevõtete aktsionäride koosolekutel kestliku arengu ja vastutustundlikkusega seotud küsimuste osas. Swedbanki ega SIFi puhul ei leitud, et nad oleksid osalenud suuremates valdkondlikes algatustes, mis ajendavad ettevõtteid ja fonde olema vastutustundlikumad.

Swedbank ega SIF pole välja toonud, kes vastutab vastutustundlike investeeringutega seotud protsesside juhtimise ja tagamise eest, kas ja kuidas koolitatakse töötajaid jne. See ilmestab muuhulgas, et Swedbank pole piisaval määral 1) teadvustanud juhtimistasandil vastutustundlikkusega seotud riskide haldamise olulisust, 2) jaganud antud riskide haldamisega seotud rolle ja vastutusalasid ning 3) suunanud töötajaid tegelema antud riskide haldamisega.

Puuduvad hindamiskriteeriumitele vastavad viited, et Swedbank pakuks Eesti inimestele või oma klientidele mõnes investeerimisportfellis jätkusuutlikkusele suunitletud finantstooteid.

Swedbank valdavalt ei avalikusta, kas, kuidas ja kui tõhusalt pank oma portfellides keskkondlikke ja sotsiaalseid riske haldab.

Tulemused on valdkondade kaupa võetud kokku kõrvalolevas tabelis ning küsimuste kaupa uuringuraportis "Vastutustundlikkus Eesti panganduses".

 • LHV
 • Luminor
 • SEB
 • Swedbank
 • ÜLDINE
 • Eesmärk
 • Eeskirjad
 • Protsessid
 • Personal
 • Tooted
 • Portfell
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Võrdle Eesti pankasid finantsotsuste vastutustundlikkuse alusel

Tutvu Estwatchi uuringuraportitega

Tabel võrdleb pankasid kuue kategooria ja 11 indikaatori põhjal, mis on tuletatud 78 vastutustundlikkust näitavast küsimusest, mida Estwatch on koos pankade esindajatega hinnanud [graafik]. Pankade sooritus erinevates indikaatorites on märgitud värviskaalaga punasest roheliseni: tumepunane märgib puudulikku ning tumeroheline head tulemust.

Hindamisel on arvestatud üksnes neid vastuseid, mis tuginevad allikatele, mis on avalikud, eesti keeles ja otseselt seostatavad pankade tegevustega Eestis. Sealhulgas majandusaasta aruanded, veebilehtedel avaldatud teave, sotsiaalse vastutustundlikkuse aruanded jm.

Võrdlustabeli metoodika on kohandatud Eesti konteksti, tuginedes WWFi vastutustundlike investeeringute raamistikule SUSBA.The first strategic direction is to contribute to making Estonian financial institutions more transparent and considerate towards the society and environment. 

Area of focus:

Responsible Financial Sector