Pankade vastutustundlikkuse võrdlustabel

Eesmärk ja metoodika

 • EESMÄRK
 • METOODIKA
 • SÕLTUMATUS

Pankadel ja teistel finantsasutustel on oluline roll keskkonna ja ühiskonna heaolu tagamisel, sest nad rahastavad projekte, ettevõtteid ja valitsusi ning avaldavad investeeringutega seekaudu otsest mõju keskkonnale ja ühiskonnale. Finantseeringul võib olla positiivne mõju, toetades ettevõtteid, mis näiteks edendavad üleminekut rohelisele majandusele. Samas võib rahastus võimendada negatiivseid mõjusid, toetades näiteks kliimamuutust, ookeanide reostust, elurikkuse kadu või inimõiguste rikkumist.

Teisalt ohustavad sotsiaalsed ja keskkondlikud riskid nagu CO2 hinnastamine ja karmistuvad keskkonnaregulatsioonid investeeringute ja varade väärtust täpselt samamoodi nagu traditsioonilised finantsriskid. Seetõttu, kui finantsasutus eirab keskkondlikke ja sotsiaalseid riske, jätab ta tähelepanuta finantsriskid, mis ohustavad ja mõjutavad tema klientide ja Eesti inimeste varade väärtust.

Võrdlustabeli eesmärk on hinnata ja võrrelda Eesti pankasid vastavalt sellele, kui vastutustundlikud nad on oma finantsotsustes ehk mil määral nad haldavad oma investeeringutes ja rahastamisprotsessides keskkondlikke ja sotsiaalseid riske ning panustavad kestliku arengu saavutamisesse.

Võrdlustabel aitab:

 • Tõsta esile pankade ja finantsasutuste rolli ja võimalusi keskkondliku ja sotsiaalse heaolu tagamisel ning kestliku arengu saavutamisel.
 • Muuta läbipaistvamaks seda, mida Eesti pangad teevad praegu ning mida nad saaksid ja peaksid tegema rohkem, et olla oma finantsotsustes vastutustundlikumad nii keskkonna ja ühiskonna kui ka Eesti inimeste ja oma klientide vara suhtes.
 • Investoritel, Eesti inimestel, kodanikuühendustel, seadusandjatel ja teistel osapooltel hinnata ja võrrelda pankasid investeerimis- ja finantseerimisprotsesside vastutustundlikkuse osas.

Võrdlustabel võimaldab:

 • Pankadel hinnata ja võrrelda oma vastutustundlikkuse protsesse konkurentidega ja muuta oma finantsotsuseid vastustundlikumaks.
 • Eesti inimestel saada ülevaade Eesti pankade vastutustundlikkusest, mõista pankade rolli ja võimalusi kestliku arengu tagamisel ning valida vajadusel sobivam teenusepakkuja.
 • Kodanikuühendustel hinnata pankade tegevusi kestliku arengu ja suuremate probleemide osas, nagu kliimamuutus, metsaraie, inimõigused jm, ja toetada pankasid olema vastutustundlikumad.
 • Poliitikakujundajatel ja seadusandjatel leida viise, kuidas täiustada regulatsioone ja toetada finantssektoris jätkusuutlikkuse edendamist riigitasandil.

Uuring tugineb Eesti konteksti kohandatud Maailma Looduse Fondi (WWF) poolt loodud hindamisraamistikule, mis hõlmab 79 küsimust, mis kirjeldavad, kas ja kuidas arvestavad pangad oma finantsotsustes keskkondlikke ja sotsiaalseid riske ja kahjusid. Küsimused kuuluvad kuute laiemasse valdkonda:

 1. Eesmärk ehk vastutustundlikkuse strateegia.
 2. Eeskirjad strateegia elluviimiseks.
 3. Protsessid, mis tagavad, et eeskirjad on integreeritud pankade investeeringutesse ja finantsotsustesse.
 4. Personal, mh vastavate juhtimismehhanismide olemasolu, vastutusalade jaotamine, koolitused ja teadmiste edendamine ning töötajate hindamine ja premeerimine vastutustundlike protsesside eest.
 5. Tooted, mis arvestavad keskkondlike ja sotsiaalsete riskide ja kahjude ning nende maandamisega.
 6. Portfell, sh riskide juhtimine ja avalikustamine portfelli tasandil.

Küsimustele on võimalik vastata kas “jah, kõikides portfellides ja toodetes”, ”osaliselt teatud toodetes või tütarettevõtetes” või ”ei”. Iga vastuse puhul, mis on “Jah” või “Osaliselt”, peavad pangad jagama viidet tõendavale allikale, mis vastab kolmele kriteeriumile:

 1. avalikult kättesaadav, nii et igal huvilisel oleks vastust võimalik kontrollida.
 2. esitatud eesti keeles, kuna pangad pakuvad tooteid ja teenuseid Eesti turul valdavalt Eesti klientidele.
 3. näitab otsest seost panga protsesside ja portfellidega Eestis, sh allika ulatust (nt kohaldatav grupitasandil või ainult kindlas portfellis või tütarettevõttes).

Olenevalt küsimusest võivad allikad erineda: veebilehed, jätkusuutlikkuse eeskirjad ja aruanded, blogipostitused, sõnavõtud meedias ja muud.

Võrdlustabel hindab 2019. aasta detsembri seisuga Eesti nelja suurimat universaalpanka: LHV, Luminor, SEB ja Swedbank. Võrdlusesse ei ole kaasatud Coop panga hetkel veel võrdlemisi väikese turuosa tõttu. 

Hindamine hõlmab pankade kõiki tütarettevõtteid ja nende investeerimis- ja finantseerimisprotsesse Eestis, sealhulgas jae- ja privaatpangandus, varahaldus, pensionifondid ja teised portfellid.

Esialgne hindamine, mis tugineb 2019. aasta detsembri seisuga avalikele allikatele, koosnes kolmest osast:

 1. Estwatchi poolt esmase hindamise läbiviimine, tuginedes allikatele, mis on avalikult ligipääsetavad pankade veebilehtedel, sotsiaalmeedias ja teistes kanalites.
 2. Pankade tagasiside ja täiendused esmasele hindamisele (30 päeva perioodil 30.10.-29.11.2019), ettepanekute analüüsimine ja pankadelt viimaste kommentaaride küsimine ühe nädala jooksul 2019. aasta detsembris.
 3. Tulemuste kokkuvõtmine ja hindamine: iga „jah“ annab 1 punkti, „osaliselt“ 0.5 punkti ja „ei“ null punkti. Seejärel on arvutatud iga panga puhul keskmised tulemused kahel tasandil: a) kogu keskmine kõikide küsimuste lõikes ja b) keskmine tulemus 6 valdkonna ja 11 indikaatori lõikes.

Kasutatud metoodikal on kaks peamist piirangut:

 1. Kuigi hindamine tugineb pankade avalikele eeskirjadele ja allikatele, pole teada, kas, kuidas ja kui järjepidevalt pangad neid praktikas rakendavad. Küll aga viitavad allikad sellele, mis meetmeid pangad endi sõnul rakendavad, ning annavad võimaluse kontrollida jätku-uuringutes, kui tõhusad on pankade poolt kirjeldatud meetmed.
 2. Küsimuste hindamine tugineb allikatele, mis on avalikult kättesaadavad ja avaldatud eesti keeles. Seetõttu ei tähenda „ei“ alati seda, et pank konkreetse küsimusega ei tegeleks, vaid et puuduvad allikad, mis kinnitaks, et pank seda Eesti turul teeks. Järjepidevuse ja läbipaistvuse tõttu on aga oluline, et hindamisel võetakse arvesse vaid seda teavet, mis on avalikult kättesaadav ja mõistetav kõigile seotud osapooltele Eestis, kes soovivad pankade vastutustundlikkust hinnata ja mõista.

Estwatch on oma uuringutes sõltumatu ning ei saa raha või muus vormis toetusi üheltki uuritavalt finantsasutuselt. Estwatch ei reklaami ega toeta uuritavaid pankasid, vaid toob nende tegevustes esile puudujäägid ja võimalikud alternatiivid.

 • LHV
 • Luminor
 • SEB
 • Swedbank
 • ÜLDINE
 • Eesmärk
 • Eeskirjad
 • Protsessid
 • Personal
 • Tooted
 • Portfell
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Võrdle Eesti pankasid finantsotsuste vastutustundlikkuse alusel

Tutvu Estwatchi uuringuraportitega

Tabel võrdleb pankasid kuue kategooria ja 11 indikaatori põhjal, mis on tuletatud 78 vastutustundlikkust näitavast küsimusest, mida Estwatch on koos pankade esindajatega hinnanud [graafik]. Pankade sooritus erinevates indikaatorites on märgitud värviskaalaga punasest roheliseni: tumepunane märgib puudulikku ning tumeroheline head tulemust.

Hindamisel on arvestatud üksnes neid vastuseid, mis tuginevad allikatele, mis on avalikud, eesti keeles ja otseselt seostatavad pankade tegevustega Eestis. Sealhulgas majandusaasta aruanded, veebilehtedel avaldatud teave, sotsiaalse vastutustundlikkuse aruanded jm.

Võrdlustabeli metoodika on kohandatud Eesti konteksti, tuginedes WWFi vastutustundlike investeeringute raamistikule SUSBA.The first strategic direction is to contribute to making Estonian financial institutions more transparent and considerate towards the society and environment. 

Area of focus:

Responsible Financial Sector