Organisatsioon

Estwatch on avalikes huvides tegutsev iseseisev mittetulunduslik kodanikualgatus, mis püüdleb selle poole, et mitte ükski Eestiga seotud ettevõte ega organisatsioon ei kahjustaks oma tegevustega ühiskonna ja keskkonna heaolu. 

Esimese fookusvaldkonnana uurib Estwatch, kas ja kuidas arvestavad pangad oma investeeringute mõju keskkonnale ja ühiskonnale, ning toetab teadlikkuse kasvatamise ja koostöö kaudu vastutustundlikumaid investeeringuid.

Estwatchi kolm peamist tegevust:

Uurida, mil määral Eestiga seotud ettevõtted ja avalikud asutused arvestavad ja vastutavad oma tegevustes sotsiaalse ja keskkondliku mõju eest.

Panustada koostöö ja ekspertiisiga negatiivse sotsiaalse ja keskkondliku mõju ning sellega seotud riskide vähendamisesse.

Tõsta teadlikkust ettevõtete ja avalike asutuste ning globaalsete väärtusahelate sotsiaalsetest ja keskkondlikest mõjudest ja riskidest ning nende maandamisest.

Fookusvaldkond:

Vastutustundlik finantssektor

Estwatch keskendub oma tegevustes teemadele, mil on märkimisväärne mõju sotsiaalsetele ja keskkondlikele protsessidele Eestis ja kaugemal ning mille puhul on Estwatchil ning koostööpartneritel olemasolev pädevus. 

Esimene strateegiline suund on töötada selle nimel, et Eesti finantsasutused oleksid oma tegevustes läbipaistvamad ning ühiskonda ja keskkonda arvestavamad. 

ESTWATCHI TUUMPÕHIMÕTE

Estwatch lähtub põhimõttest, et ettevõtted ja avalikud asutused, olenemata suurusest ja tegevusalast, on kohustatud austama inimõigusi ja keskkonda nii Eestis kui ka välismaal. See tähendab kohustust:

1. Vältida inimõiguste rikkumist ja keskkonna kahjustamist oma tegevustes ning vähendada antud mõjusid, kui need peaksid tekkima.

2. Ära hoida või vähendada negatiivseid sotsiaalseid ja keskkondlikke mõjusid, mis on seotud ettevõtte või avaliku asutuse tegevustega koostööpartnerluste kaudu, isegi kui antud mõjude tekkimisse pole panustatud otseselt.

Estwatch MTÜ lähtub tegevustes oma põhikirjast ja Eesti vabaühenduste eetikakoodeksist. Estwatchi rahastamisest saab rohkem lugeda Estwatchi rahastuse alalehelt.

Estwatchi juhatusse kuuluvad Kadri Org ja Uku Lilleväli. 

Toetussoovi ja küsimuste korral võta ühendust: http://www.estwatch.ee/kontakt/.

Estwatch töötab selle nimel, et

  • Ettevõtete ja avalike asutuste tegevuste sotsiaalne ja keskkondlik mõju Eestis ja välismaal oleks läbipaistev ja avalik.
  • Ettevõtted ja avalikud asutused kaaluksid otsuseid tehes lisaks kasuminumbritele ka otsuste pikaajalist mõju ühiskonnale ja keskkonnale ning võtaksid viimase eest vastutuse.
  • Eesti elanikkonnal ei lasuks kohustust valida poelettidel ja mujal tooteid-teenuseid tarbides hea ja halva vahel, vaid et ettevõtted ja riik panustaksid koos tarbijatele halbade valikute pakkumise vähendamisesse.
  • Eesti elanikkond oleks teadlik, mis mõju on nende tarbimisel ja tegevusel ühiskonnale ja keskkonnale ka Eestist kaugemal.
  • Eestiga seotud ettevõtted ja avalikud asutused kaaluksid otsuseid tehes lisaks kasuminumbritele ka otsuste pikaajalist mõju ühiskonnale ja keskkonnale ning võtaksid viimase eest vastutuse. Seda olenemata tegevusvaldkonnast ja organisatsiooni suurusest või sellest, kas mõju on põhjustatud otseselt organisatsiooni-asutuse tegevuse või kaudsemalt koostööpartneri poolt näiteks tarneahelas​.

KOOSTÖÖPARTNERID

Estwatchi eesmärkide saavutamist toetavad organisatsioonid